Shabbat Notes – Shoftim 5774

Drew Kugler Archive

CBAJ Shabbat Notes – Shoftim 5774

  • Kiddush is sponsored by the Graber family.
  • Mazel Tov to Sarah and Pranav Maddali on their wedding.

Shabbat-Notes-Shoftim-5774